Chất bịt kín

Chất dùng bịt kín bề mặt để ngăn việc rò rỉ chất lỏng hoặc khí.  

Ứng dụng