Keo dán

Các chất phi kim loại có khả năng kết hợp các vật liệu bằng các liên kết bề mặt (sự bám dính), và liên kết có độ bền nội tại thích hợp (sự gắn kết)

Ứng dụng