Chứng nhận

Chất lượng và việc sản xuất các sản phẩm Teroson và Loctite® được theo dõi liên tục bởi các khách hàng uy tín và các cơ quan chứng nhận độc lập của Đức như TÜV hoặc DQS.

Vui lòng chọn Loctite hoặc Teroson để có được danh sách giấy chứng nhận cho các thương hiệu này. Chọn "Xem tất cả" nếu bạn muốn có được danh sách tất cả các Giấy chứng nhận.

Henkel

ISO 9001

Quality Management System

ISO 14001

Environmental Management System

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Management System

ISO/TS 16949

Global Operation Management


Teroson

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn: DIN EN ISO 9001 và QS-9000

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chứng nhận rằng Hệ thống Quản lý Môi trường đáp ứng tiêu chuẩn: DIN EN ISO 14001

Chứng nhận rằng hệ thống quản an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 1999