Tính bền vững tại Henkel


Cam kết là đơn vị lãnh đạo về tính bền vững là một trong những giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi. Là đơn vị hàng đầu về tính bền vững, mục tiêu của chúng tôi là đi tiên phong về các giải pháp mới đối với sự phát triển bền vững trong khi tiếp tục định hình việc kinh doanh của mình một cách có trách nhiệm cũng như làm tăng sự thành công về kinh tế. Tham vọng này bao gồm tất cả các hoạt động của công ty - trong chuỗi giá trị toàn bộ, và là cơ sở để chúng tôi phát triển chiến lược bền vững của mình cho năm 2030: Chúng tôi muốn đạt được nhiều hơn với ít hơn và tăng gấp ba lần hiệu quả trong 20 năm tới. Nhìn thấy nhu cầu ngày càng tăng trong khi tài nguyên thiên nhiên hạn chế, chúng tôi phải tiếp tục cải thiện. Khi tiến về phía trước, chúng tôi sẽ tập trung vào sự tham gia của nhân viên mình thậm chí còn sâu sắc hơn vào các hoạt động phát triển bền vững của chúng tôi, tăng cường hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị, và cải thiện hơn nữa các công cụ đánh giá, chỉ đạo và truyền thông của mình.

Bổn phận công dân của công ty Chiến lược Bền vững 2030 Đánh giá từ Bên ngoài

Ba yếu tố nòng cốt đối với xã hội

Đạt được nhiều hơn với ít hơn.

Chúng tôi hoan nghênh các đánh giá từ bên ngoài đối với hiệu quả về tính bền vững của chúng tôi vì điều đó khiến cho thị trường được minh bạch hơn